Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: DFM Deco;

2. Consument/afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument/afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Dag: kalenderdag.

6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument/afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

DFM Deco B.V.

Vestigings- & bezoekadres:

Nieuwe Hescheweg 290

5342 NM OSS

t 0412 - 475097

Bereikbaarheid:

Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur

E-mailadres: info@dfmdeco.nl 

Telefoonnummer: 0412 - 475097

KvK-nummer: 55452647
Btw-identificatienummer: NL851719041B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument/afnemer. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/afnemer op elektronische wijze beschikbaar gesteld.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  

Het aanbod geeft een zo volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten als mogelijk is. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.  

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.  

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  

Indien de consument/afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.  

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument/afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.  

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument/afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, c.q. heeft voldaan, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

De herroepingstermijn, ook wel bedenktijd genoemd, is 14 kalenderdagen. De consument/afnemer heeft 14 dagen de tijd nadat hij de gehele bestelling van de verkoper heeft ontvangen om een beroep te doen op zijn herroepingsrecht en de overeenkomst te ontbinden. De consument/afnemer kan een beroep doen op zijn herroepingsrecht door een mail te sturen naar: info@dfmdeco.nl

De consument/afnemer dient binnen 14 dagen nadat hij een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht het geleverde product naar de verkoper terug te sturen, tenzij de verkoper heeft aangeboden dat hij het product bij de consument ophaalt. Kosten voor het terugsturen van de geleverde producten zijn voor de consument/afnemer.

Binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht dient de ondernemer de prijs van het product inclusief de verzendkosten voor het toesturen van het product aan de consument terug te betalen. De consument/afnemer kan pas nakoming van de terugbetaling van de prijs en de verzendkosten van de verkoper vorderen nadat de verkoper het product van de consument heeft ontvangen, tenzij de verkoper de consument heeft aangeboden het product bij de consument op te halen.

Artikel 7 - De prijs

De in het aanbod genoemde prijzen van de aangeboden producten en/of diensten kunnen worden aangepast. Gesloten overeenkomsten worden echter voor de in de webwinkel genoemde prijs uitgevoerd. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer echter niet. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten zoals aangegeven in de webshop.  

Artikel 8 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.  

Een overeenkomt komt pas tot stand nadat er voor de order en betaling akkoord is gegeven en/of wanneer DFM Deco een (elektronisch) akkoord heeft ontvangen van de desbetreffende betalingsverwerker. DFM Deco behoudt zich het recht een bestelling (tijdelijk) niet uit te voeren totdat er een betaling heeft plaatsgevonden.

Als plaats van levering geldt de bloemveiling Royal FloraHolland in Aalsmeer of de goederen worden afgehaald bij DFM Deco gevestigd aan de Nieuwe Hescheweg 290 in Oss.

Voor het afleveren van producten maken wij gebruik van een onze eigen chauffeurs en vervoersmiddelen. Let op: geen levering mogelijk op zaterdagen. zondagen en feestdagen.

Geen orderverwerking op zaterdag, zon- en/of feestdagen; bestellingen worden pas de eerstvolgende werkdag verwerkt.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument/afnemer hiervan binnen vierentwintig uur na het bestelmoment bericht. Overschrijding van de bezorgtermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument/afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.  

Artikel 9 - Betaling

Betaling voor bestellingen via de webwinkel kunnen plaatsvinden via het veilige betaalsysteem van iDeal of via een Creditcard. Ook is het mogelijk om op rekening te bestellen, de consument/afnemer zal dan een factuur ontvangen. De factuur dient betaald te worden voordat de goederen mogen worden opgehaald of geleverd worden.

Artikel 10 - Klachtenregeling

Uiteraard besteden wij de grootst mogelijk zorg aan onze bestellingen. Iedere klacht vinden wij er dus één teveel. Mocht er toch een klacht zijn, kan de consument/afnemer deze kenbaar maken door een bericht te sturen naar info@dfmdeco.nl. Klachtenafhandeling met betrekking tot de geleverde goederen vindt plaats wanneer er binnen twee dagen na ontvangst contact met de ondernemer opgenomen wordt. Contact kan per mail worden opgenomen, deze mail bevat het verhaal, toegelicht met foto’s.

 

© 2019 - 2022 DFMdeco | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel